Γενικά

 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για τους φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ:
• ανέπτυξε αυτό το δικτυακό τόπο για την ενημέρωση, υποστήριξη και επικοινωνία με φοιτητές, αποφοίτους, μέλη ΔΕΠ και οργανισμούς
• συντονίζει και υποστηρίζει τις ενέργειες του ΟΠΑ για προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και απόφοιτους, μέσα από δράσεις της ΔΑΣΤΑ αλλά και του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
• αναπτύσσει ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την απασχόληση και σταδιοδρομία των φοιτητών και αποφοίτων, που υποστηρίζει τις ενέργειες των παραπάνω Γραφείων
• υποστηρίζει την οργάνωση και υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών του ΟΠΑ, όπως η διεξαγωγή των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών
• δημιουργεί ένα δίκτυο οργανισμών και μεντόρων από την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιλογές σταδιοδρομίας στους φοιτητές και αποφοίτους

 
 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.