Υπηρεσίες

 

Η ΔΑΣΤΑ υποστηρίζει τους φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους του ΟΠΑ στην εξεύρεση εργασίας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε πρακτική άσκηση.

Για το λόγο αυτό, η ΔΑΣΤΑ συνεργάζεται και υποστηρίζει το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) που λειτουργούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο δικτυακό τόπο της ΔΑΣΤΑ θα βρείτε ανακοινώσεις και εκδηλώσεις από όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΟΠΑ, χρήσιμα έγγραφα για θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας και πληροφοριακό υλικό για τις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου σε αυτό τον τομέα.

Το έργο "Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας ΟΠΑ" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

 
 
 
 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.