Εκδηλώσεις

 

Στο σημείο αυτό θα βρείτε πληροφορίες για εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΔΑΣΤΑ, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή άλλες υπηρεσίες και φορείς του ΟΠΑ για θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.


 
Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.